UREDBA REACH

UREDBA O UPOTREBI HEMIKALIJA
Propis REACH (Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničenje hemikalija) koji je Evropska unija uvela 2007. godine ima za cilj promovisanje zaštite ljudskog zdravlja i životne sredine od rizika povezanih sa hemijskim supstancama.

Ova uredba se primenjuje na postupak prikupljanja i analize svojstava supstanci kao i na opasnosti svake od supstanci koje se koriste u industrijskim proizvodnim procesima.

U skladu sa našim obavezama, jasno i transparentno saopštavamo informacije o supstancama koje se nalaze u proizvodima za održavanje i popravku vaših vozila.

SAZNAJTE REACH INFORMACIJE ZA VAŠE VOZILO!


Dacia WLTP propisi

Uvod u nove propise

WLTP i RDE
Obaveze Dacia brenda

Dacia brend

Naše obaveze